Dit artikel verscheen in “De Schakel” van de Baptistengemeente Meppel | juli 2022 | 36ste jaargang | nr. 4

Word jij er ook niet zat van? Er zijn zoveel mensen met zoveel meningen. Het lijkt wel alsof je het nooit goed kunt doen. Wat je ook probeert, hoe je ook doet er zijn altijd wel mensen teleurgesteld, of boos, of gemeen. In mijn werk merk ik dat ik ook onder een vergrootglas lig. Soms daadwerkelijk, soms enkel gevoelsmatig. Hoe ga je daar mee om? Hoe sta je als christen in het leven? Is de houding “het boeit me niet” de juiste weg?

Wellicht heb je het wel eens voorbij horen komen: Ik ben jarenlang gepest, ik ben mishandeld, ik ben met de dood bedreigd en gediscrimineerd. Als je dat jarenlang overkomt ga je bezig om een veilige vesting te vormen: hoge muren, geen emoties laten zien, een glimlach aan de buitenkant en wat al niet meer. Het lijkt alsof dat wat anderen van je vinden je niet raakt. Maar van binnen ga je helemaal kapot. Als kind werd me al vroeg voorgehouden door mensen dat ik meer eelt op mijn ziel zou moeten krijgen, me niet zo moest aanstellen en me niet moest laten beïnvloeden door wat anderen van mij vinden. En mijn oprechte mening: Dat is een hele dodelijke houding.

Geschapen als mens
God heeft mij gemaakt, Hij schiep mij met alles er op en er aan: inclusief emoties. God heeft de mens, en daarmee ook mij, als relationeel wezen geschapen. Natuurlijk doet het er toe hoe anderen met mij omgaan en hoe ik met anderen kan omgaan. Natuurlijk doet het ertoe welke relaties je hebt. En ieder mens zou een veilige plek moeten hebben waar zij of hij kan groeien naar het beeld van God en waarbij dat wat God in jou en mij heeft gelegd tot bloei mag komen. Terugtrekken in veilige vestingen hoort daar niet bij. Persoonlijk ervaar ik onze gemeente gelukkig als een veilige plek. En ik hoop dat dit ook voor jou geldt. Mocht je het anders ervaren, mag ik je dan uitnodigen om met mij in gesprek te gaan? Dan gaat er in onze gemeente iets niet goed. Tuurlijk kan er onder mensen wel eens wat gebeuren, maar dat mag nooit tot onveiligheid leiden.

Geschapen voor de ander
Bij menig preek en trouwdienst heb ik het al wel eens benoemd. We zijn als mensen geschapen ten dienste van de ander. Dat is de ander met kleine letter (de medemens) en de Ander met hoofdletter (God). Kijk maar eens naar bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Geweldig hoe het verwoord staat rondom de creatie van Eva: zij werd als hulp voor Adam geschapen (en mannen: Nee, ze werd niet als slaafje geschapen). Ik heb het al vaker benoemd: het woord hulp dat hier beschreven staat wordt elders in de Bijbel in verband gebracht met de hulp die God voor ons wil zijn – Hij is onze hulp! Kijken we naar de brieven in het Nieuwe Testament, dan lezen we hoe God man en vrouw aan elkaar gegeven heeft. De één stelt de ander altijd voorop. We willen het beste voor elkaar.

Geschapen om lief te hebben
Denk eens aan het grote gebod! Mattheüs 22:36-40 (HSV): Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. Alles wat de Bijbel ons leert komt samen in deze twee geboden. Dit laat ook prachtig zien hoe Gods bedoeling met de mens is. Heel ons wezen, ons denken, ons zijn is geschapen om lief te hebben: God en de mens. Tekenend bij het liefhebben van de ander is dat wij ook onszelf lief mogen hebben. Maar wat leggen we elkaar vaak obstakels in de weg om daar toe te komen!

Opnieuw geboren
En dan kom ik weer bij de omgang met elkaar, hoe we naar elkaar kijken en hoe er naar jou gekeken wordt. De Bijbel laat ons zien dat geloof en daden hand in  hand gaan. Daarbij moeten we heel goed beseffen dat daden ons niet het behoud geven. We kunnen de genade niet verdienen, we kunnen een kaartje naar de hemel niet bemachtigen door maar zoveel mogelijk goed te doen. Onze redding is Gods werk. Maar wat zien we bij de wedergeboren christen? Wij mogen geloven, we mogen uit genade weten dat we gered zijn, we mogen Gods liefde in ons leven ontvangen en ontdekken. En vanuit de genade en de stromen van levend water die in ons leven zijn, mogen we weten dat we een nieuwe schepping zijn! Niet enkel in de toekomstige wereld, nu al ben je als wedergeboren christen vernieuwd en word je constant vernieuwd door de Heilige Geest.

Geschapen om goed te doen
Door de Geest van God die in je is ben je enthousiast (in de letterlijke Latijnse betekenis van het woord: De Geest erin!). De Geest van God helpt ons iedere dag weer om als vernieuwde schepping te leven. En dan zien we wat de Bijbel ons leert over dat nieuwe leven (teksten uit de NBV21):

Mattheüs 5:16: Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Efeze 4:32:
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Galaten 5:22-23: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 2 Petrus 1:5-7: Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Romeinen 12:9: Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Galaten 6:10: Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten

2 Korinthe 9:8: God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Titus 2:14: Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot Zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen.

En ja, dan zie je dat het er ook toe doet hoe anderen naar je kijken. Het bovenstaande geeft wel een perspectief. Er zullen namelijk altijd mensen zijn die het belachelijk vinden dat je gelooft. Mensen die je bespotten, die je onderdrukken en noem maar op. Waar het om gaat is dat wij niet verbitterd raken, dat wij de liefde van God weten vast te houden. En dat wij realiseren dat wij als vrijgekochte mensen door God apart zijn gezet als Zijn volk, bestemt om het goede te doen – ook in deze wereld! Wellicht boeit het je niet hoe anderen jou zien, maar hopelijk boeit het ons wel wat anderen bij ons zien. Dat de ander Christus maar mag gaan zien in en door ons. Laten we dat voor ogen houden bij alles wat we doen, ook op de manier waarop we gemeente zijn met elkaar. Samen zijn we het Lichaam van Christus – besef je die rijkdom?