Dit artikel verscheen in “De Schakel” kwartaalblad van de Baptistengemeente Meppel | 37ste jaargang | nr. 2 | januari 2023

Het eerste kwartaalthema is al weer voorbij en met het volgende thema zijn we al weer een eind op weg: Gods plan. Een spannend thema, omdat we niet letterlijk in Gods gedachten kunnen kijken. We geloven, we vertrouwen, we hopen – maar dat is niet altijd even makkelijk. Wat als het tegen zit? Wat als je God op dit moment niet begrijpt? Hoe kun je dan verder met geloven? Ik wil graag met jullie nadenken over Gods plan, en hoe wij daar mee mogen omgaan.

Heeft God een plan met deze wereld? Ja, zou ik daarop willen antwoorden, want Hij is haar Maker en heeft haar geschapen met een doel. Als je naar het grote geheel van de Bijbel kijkt dan zie je dat de relatie tussen schepping en Schepper een hoofdthema is. Daarom is de schepping en dus het geschapen leven zo van waarde, God geeft het leven waarde. Ik wil met jullie een aantal teksten bekijken over God plan.

Gods wil
Hoe weten we dat God een doel voor ogen heeft? We kunnen over lezen in bijvoorbeeld Efeze 1:7-12 (HSV): 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, [wij], die [daartoe] voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, [wij], die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

We kunnen verschillende dingen leren van deze tekst. God heeft van te voren al voorgenomen om redding te willen brengen. We leren hier iets over de grootsheid, de wijsheid en de kennis van God – voor ons wellicht niet eens goed te bevatten. God besloot om als mens naar deze aarde te komen. Om door Jezus Christus – Gods Zoon – verlossing tot stand te kunnen brengen. Gods wil is dat we bevrijdt worden, dat we vergeven worden, dat we bij Hem mogen komen. God wil de schepping herstellen: alles weer in Christus bijeen brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. En wij, wij mogen daar deel van uit maken! God heeft jou op het oog. Alles zal uiteindelijk meewerken ten goede.

Vertrouwen
De vraag die we onszelf mogen stellen is: Kan/wil ik God vertrouwen? Ben ik ervan overtuigd dat God werkelijk is wie Hij zegt te zijn? De vraag die jij je dan eigenlijk stelt is of jij jouw leven werkelijk in Zijn handen wil overgeven? Als je de Bijbel leest en de verhalen kent dan zul je gaan ontdekken op welke wijze Gods plan stap voor stap al uitgevoerd is en wat er nog zal gaan gebeuren. Omdat we de geschiedenis kennen mogen we ook vanuit die kennis God vertrouwen. En het bijzondere is dan dat jij en ik ook nog onderdeel uitmaken van dat plan.

Meewerken ten goede?
En nu denk je misschien wel toen ik schreef dat alles uiteindelijk mee zal werken ten goede: Dat is mooi, maar ik zit nu in hele andere omstandigheden. Waar is God nu dan? De uitspraak is quote van Romeinen 8:28 (HSV): En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen [namelijk] die overeenkomstig [Zijn] voornemen geroepen zijn. Het loont om dit hele hoofdstuk eerst te lezen en dan deze overdenking verder te lezen.

Wat heb je gezien? Paulus schrijft niet dat er geen lijden zal zijn, maar wel hoe de hele schepping reikhalzend uitkijkt naar de bevrijding! En in de tussenliggende tijd dat Gods plan verder uitvouwt en tot voltooiing komt is er voor ons hoop, troost, kracht!

Gods Geest pleit voor ons, in het lijden waarin we nu zitten. Dat mag ons bemoedigen. God gaat met ons mee en zelfs het lijden zal meewerken ten goede! Wanneer ons geloof onderdruk komt te staan en wij vervolgt worden mogen we weten dat deze dingen niet bij machte zijn om ons van God te scheiden. Gods macht is zo groot, dat Hij zelfs de daden van Zijn tegenstanders ondergeschikt maakt aan Zijn plan. Ook dat is een thema dat we in de Bijbel vaker tegenkomen (denk aan Genesis 50:20).

Herkenbaar
Hoe zijn wij herkenbaar als gelovigen? Wij zijn degenen die God liefhebben. Liefhebben is het kenmerk van het dienen van God. Niet zozeer vanuit eigen kracht, maar vanuit het leren kennen van Gods liefde voor ons (1 Johannes 4:19). Daarin leren we dat het initiatief bij God start, Hij strekt Zijn hand uit. Heb jij die hand gegrepen?

Alle dingen die ons overkomen, daar gaat het over in deze tekst, mogen ons leren om steeds meer op God te vertrouwen. We mogen leren dat wij niet alle dingen naar onze eigen hand kunnen zetten en dat wij niet alles kunnen veranderen. Wij mogen leren vertrouwen op God en in overgave leven. Dat is trouwens niet een passief leven, actief als kind van God leven op deze aarde. Wetende dat God alles nieuw gaat maken, maar wij geroepen zijn in deze tijd en deze context om het Licht te brengen daar waar het duister is. Dat vraagt van ons om ons uit te strekken naar de gave van onderscheiding: Wat is van God en wat niet? Wat wil God dat we doen? Wat heeft God jou en mij gegeven om in te zetten tot opbouw van de gemeente? Laten we de tekst uit Romeinen 8 nog wat verder lezen:

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen [namelijk] die overeenkomstig [Zijn] voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij [er] van tevoren [toe] bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God [is het] Die rechtvaardigt. 34 Wie [is het] die verdoemt? Christus [is het] Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechter[hand] van God is, Die ook voor ons pleit.

Vers 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.)

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Stap uit!
Als je dit alles weet, welke prioriteit heeft Gods plan dan in jouw leven? Gods plan staat vast en zal tot voltooiing komen, Hij zal niet falen. En Hij heeft ons op het oog. Hij ziet jou, Hij houdt van jou en Hij heeft een plan met jou en alles dat Hij aan jou gegeven heeft. Ik hoop dat je de Bijbel in duikt om nog meer te leren over Gods plan en ik hoop dat jij je leven zult toewijden aan de plek die God jou geeft in Zijn plan.