Dit artikel verscheen in “De Schakel” | kwartaalmagazine van Baptistengemeente Meppel | 38ste jaargang | nr. 2 | januari 2024 

Ik heb wel eens gesprekken met mensen over de waarde van de kerk. In ons land staat de kerkgang onder druk, we zijn een minderheid geworden en christenzijn is daarmee niet meer vanzelfsprekend. Veel mensen zijn ontzettend kritisch over de kerk, of het boeit ze gewoon helemaal niet meer. We hebben net het feest achter de rug waarbij onze maatschappij soms nog iets lijkt te hebben met de kerk. Maar nu, in het nieuwe jaar?

Ik wil graag met je stilstaan bij een paar woorden van de Here Jezus uit Mattheüs 16:18: “….Ik zal Mijn kerk bouwen….”. Vijf woorden, ze lijken zo eenvoudig. Maar deze vijf woorden bezitten een gigantische schat als je ze goed tot je door laat dringen. En ik hoop dat zo, aan het begin van dit nieuwe jaar, deze vijf woorden een vuur in je hart mogen ontsteken vol passie voor Zijn gemeente. Een gemeente die in verbinding staat met God, met elkaar en de wereld om ons heen. Een gemeente die vol is van de Heilige Geest en in Zijn kracht het Evangelie brengt daar waar het duister is. Een gemeente die groeit in het kennen van haar identiteit in Christus, in het opgroeien als kinderen van de Vader en in het uitstappen als vervulde discipelen – vol met Zijn kracht.

Sleutel 1: Ik
Nadat Petrus een prachtig getuigenis uitsprak over de Here Jezus in vers 16 – ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’ NBV21 – neemt Jezus het woord. Hij die zelf het vleesgeworden Woord van God is laat zien Wie de Heer van de kerk is: Christus zelf! Dit mag ons bemoedigen; Jezus zelf neemt het initiatief om de gemeente te bouwen, het is Zijn werk. Dat geeft ook waarde aan de kerk!

Als we dan in de spiegel kijken mogen we reflecteren of we vol passie zijn over Zijn gemeente, of dat we wellicht lauw zijn geworden. Gods Geest is in de gemeente, is in ons, omdat Hij de Geest heeft uitgestort. De Geest maakt enthousiast (letterlijk vanuit het Grieks: God erin). We mogen door God geïnspireerde mensen zijn. Een met God vervulde gemeente. Niet omdat dit onze eigen verdienste is, maar omdat het werk van Christus is.

Sleutel 2: zal
In het Engels komen we deze woorden uit Mattheüs tegen als: I will build My church. Het Nederlandse ‘zal’ is wat dat betreft wat minder uitgesproken. In het Engels zie je gelijk de diepere betekenis naar voren komen. Christus onderneemt het, Hij wil het, Hij doet het! Het is het doel dat Christus voor ogen heeft om de gemeente te bouwen. Het is Zijn wilsbesluit om mensen samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zo een gemeenschap op te bouwen.

Bij het sluiten van het kerkelijk huwelijk spreek ik als voorganger uit: “Wat God heeft samengebracht, scheidde de mens niet”. Hoe krachtig zijn die woorden als het gaat over de bruid van Christus – de gemeente! God brengt de mensen bij elkaar, Hij geeft ons als gemeenteleden aan elkaar. En wat doen wij er mee? De kerk is soms net een wegwerpartikel geworden. Het zint ons niet? We zijn het ergens niet mee eens? Hop, weer een scheuring. Nergens zoveel verschillende kerkjes als in ons Nederland. Vreselijk! Hartverscheurend! Daar waar Christus bidt om de eenheid van ons, zetten wij zo vaak de hakken in het zand. In plaats van zoeken naar eenheid in Christus laten wij zo vaak onze ego’s voorgaan. Wat verandert er in onze handel en wandel wanneer we meer doordrongen raken van het feit dat het Christus wilsbesluit is dat wij samen één zijn?

Is dit makkelijk? Nee, het vraagt van ons allemaal om de minste te willen zijn. De minste, zoals Christus ons mensen diende.

Sleutel 3: Mijn
De kerk is niet mijn bezit, het is niet jouw bezit. De kerk is van Christus. Het is Zijn eigendom. Wij kunnen het ons niet toe-eigenen,  we mogen er niet de baas over spelen, we zijn met z’n allen van Hem. Samen mogen wij ontdekken wat Jezus voor ogen heeft met Zijn kerk. In het Engels is daar een prachtige uitdrukking voor: Discerning the mind of Christ. Het gemeenteleven mag een ontdekkingsreis zijn. Daarvoor is het in verbinding staan met elkaar en met God cruciaal. Samen optrekken en spreken over Gods Woord, samen zoeken naar de wil van Gods Geest die in ons allemaal is uitgestort, samen dienen en aanbidden. Dan is er geen ruimte meer voor schreeuwerige ego’s en het recht van de sterkste. Maar weten we ons afhankelijk van God en elkaar.

Sleutelwoord 4: kerk
De ‘ekklesia’, de gemeente, van Jezus is de bruid. Niet enkel de lokale gemeente, maar de wereldwijde gemeenschap van gelovigen: Jood en Griek, man en vrouw, slaaf en vrije, rijk en arme – het Messiaanse volk van God, de mensen van het Koninkrijk van God.

Als het goed is verlangd de bruid naar haar bruidegom. Samen zien we uit naar Zijn komst. Die bruid wordt klaargemaakt: Ze wordt gewassen (denk aan de doop), de bruid wordt gevoed (denk aan het Woord van God), die bruid denkt aan waarom zij verliefd is op haar bruidegom (denk aan het Heilig Avondmaal). En die bruid is in al haar menselijkheid niet perfect. We maken allemaal fouten, we zitten er allemaal wel eens naast. We stellen teleur, we zijn weleens onredelijk. Niets menselijks is ons vreemd. Maar wat een genade dat we in Christus mogen zijn, met Hem bekleed! En zo ziet de Vader van de bruidegom de bruid: In Christus!

En zo is dat beeld van die relatie en het huwelijk ook heel sprekend: Vol liefde, intimiteit, frustraties, excuses aanbieden, vergeving vragen en opnieuw beginnen. Ja de Bruidegom heeft de bruid ook van haar slechtste kant gezien. En toch, ondanks dat, kiest Hij voor Zijn bruid. Wij als kerk mogen uitzien naar de toekomst, vol verlangen. En dat verlangen mag ons vandaag de dag aanvuren om te bidden en te werken.

Sleutelwoord 5: bouwen
Met dit laatste woord sluiten we af. De gemeente is nog niet klaar, de bruidegom komt er aan! En in de tussentijd is Hij bezig om verder te bouwen. Dat maakt dat de kerk in beweging is. De kerk beweegt zich dwars door alle tijden heen. De kerk getuigt van haar Heer en houdt hoop, geloof en liefde. Die gemeenschap die ontwikkelt zich, die ontdekt door alle eeuwen heen de waarheden van Gods Woord en hoe die toegepast wordt in de tijd waarin zij staat. Steen voor steen, mens voor mens bouwt Christus Zijn kerk. Daarin mogen we ook getroost worden: Als het schuren soms pijn doet of mensen teleurstellen dan mogen we altijd terugvallen op Hem die ons liefheeft. Waarom zou ik nog naar de kerk gaan? Omdat de kerk het prachtige werk is van Christus. Hier mag ik Hem ontmoeten, hier zie ik Zijn bruid, hier mag een voorproefje zijn van de eeuwigheid. Hier mogen we gevormd worden, aangevuurd, genezing ontvangen en krachtig uitgezonden worden in een wereld vol duisternis. De bruid wordt opgeroepen: Sta op en schitter!

Want zo gaat het vers verder in Mattheüs 16:18: “de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”. De bruid hoeft niet te vrezen want: Onze hulp is in de Naam van de Here die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de God die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. De poorten van het dodenrijk zullen de kerk niet kunnen overweldigen, want de gemeente is het werk van Zijn handen. Daarom: Genade en vrede, voor u en jou, van God de Vader, van Jezus Christus Zijn Zoon en in de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

 

  • De Schakel is het kwartaalmagazine van de Baptistengemeente Meppel. Leden ontvangen dit blad automatisch, daarnaast is dit blad gratis beschikbaar en ligt het op de infotafel in de kerk. Meer informatie over de gemeente: www.baptistenmeppel.nl