Dit artikel verscheen in “De Schakel” | kwartaalmagazine van Baptistengemeente Meppel | 38ste jaargang | nr. 3 | april 2024 

In het derde kwartaal van ons kerkelijk seizoen staan we stil bij het in verbinding staan als discipel. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen: Wie de afgelopen kwartalen met de gemeente in verbinding hebben gestaan heeft gehoord over dat prachtige boek van God en mensen ‘de Bijbel’ (kwartaal 1). Dan heb je gehoord en weet je als het goed is hoe geliefd je bent als zoon of dochter van God de Vader (kwartaal 2). En dan weet je ook dat we die rijkdom van het Evangelie niet voor onszelf kunnen en willen houden. En zo komen we uit bij discipelschap. Hoe zijn wij merkbaar aanwezig in deze wereld?

Bewust ben ik gestart met een vraag als titel van deze overdenking: Sta jij nog aan? Het leven kan namelijk heel snel een vast patroon worden, een sleur of een zaak van de automatische piloot. Maar als we in verbinding staan met God en elkaar mogen we onszelf zo nu en dan de vraag stellen: Sta jij/ik nog aan? Ben ik niet in de sluimerstand gekomen wat betreft mijn geloof? We zijn per slot van rekening onderdeel van een zogeheten keuzekerk. Dat is kenmerkend voor een Baptistengemeente. Je kiest heel bewust voor een leven in geloof. Ja, laten we onszelf niet groter maken dan we zijn, het start altijd bij Gods aanbod van genade. En daar heb jij een antwoord op gegeven.

Aan staan

Die identiteit als Baptisten mogen we af en toe wel wat meer onder de loep nemen. We zijn geen volkskerk waar je automatisch bij hoort. Er zit iets activistisch in het DNA van een Baptistengemeente. Een tijd geleden noemde ik in een preek een  uitspraak van de bekende Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef: “Christendom zonder discipelschap is altijd een christendom zonder Christus.” Dat is nogal een uitspraak. Maar ik geloof dat hij wel waarheid is. Jezus vraagt van ons om aan te staan: Bij Zijn afscheid bijvoorbeeld geeft Hij Zijn leerlingen de opdracht om te gaan, om te vertellen, te getuigen, te vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest en te leven vanuit het besef dat Christus met ons is. Lees bijvoorbeeld Mattheüs 28:16 en verder maar eens. Wij staan aan, omdat de Heilige Geest aan staat.

Overstromen

Wij leven op dit moment te midden van allerlei Christelijke feesten: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Het is de kunst om in deze tijd je niet te verliezen in allerlei wereldse tradities rondom deze feesten die haar intrede hebben gemaakt, maar juist bewust te zijn van de inhoud van deze feesten. Wat is er op die momenten werkelijk gebeurt? Wat is daarmee dus ook de realiteit voor ons geworden? Onze realiteit is dat Christus Overwinnaar is, dat Hij terug is gegaan naar de hemel, dat Hij ruimte heeft gemaakt en dat de Heilige Geest gekomen is. Het is realiteit dat iedereen die gelooft gered is, dat je dan een kind van God bent, rein en heilig en dat Gods Geest in jou is. Wij leven in de vervulling van Johannes 7:37 en verder. Stromen van levend water komen uit jouw binnenste, het is de Heilige Geest waarmee je vervuld bent en die vanuit jou wil overstromen.

Zweverige woorden?

Maar wellicht raken deze woorden je op dit moment helemaal niet. “Mooi dat de Heilige Geest is uitgestort, mooi dat ik een kind van de Vader mag zijn, geweldig dat Jezus voor mijn zonden is gestorven – maar ik voel het nu niet, ik sta niet aan.” Wellicht vind jij jezelf wel te nuchter om na te denken over de Heilige Geest? Dat zweverige gedoe, misschien roept die vervulling van de Heilige Geest wel allerlei negatieve associaties bij je op. Ben je wellicht beschadigd geraakt door extreem charismatische toestanden. Of zijn er andere blokkades in jouw leven. Weet je, ik geloof dat onze God een God van orde is – de schepping getuigt ervan. Ik geloof dat onze God een heilig God is, die ons respect, ontzag en aanbidding waard is. Ik geloof ook dat onze God een God van nabijheid is, zo is Hij mens geworden. Die heilige God kiest ervoor om ook een nabije God te zijn. En zo komt Hij zelf ook tot ons en vervult ons leven. Zo openbaart God Zich in de persoon van de Heilige Geest.

Openstellen!

Ik kan alleen maar hopen en er voor gaan dat onze gemeente een plaats is waar balans heerst, waar orde is en waar God werkelijk de ruimte krijgt. Ik hoop dat we een plek van herstel en genezing mogen zijn. Want ik heb de brokstukken gezien van de extreem charismatische bewegingen. Maar ik heb ook de brokstukken gezien van de traditionele religie die alles probeert in te kaderen. Het is zoeken naar balans. God heeft ons verstand en wijsheid gegeven en daar werkt de Heilige Geest. Maar God vraagt ons ook om ruimte zodat de Heilige Geest ons getuigenis kan bevestigen met wonderen en tekenen. Hij geeft Zijn gaven, Hij doet vrucht opkomen. Hij is God, niet wij. Durven wij ons vandaag nog zo open te stellen dat we leven in verbinding met de Heilige Geest? Durven wij vandaag zo in verbinding te staan met de Heilige Geest dat niet wij, maar Hij de touwtjes in handen heeft? Durven we uit te stappen in dat grote avontuur van het leven in de kracht van de Heilige Geest? Ik hoop het wel. Ik hoop van harte dat wij een gemeente durven zijn die met heel ons verstand, maar ook met heel ons hart en onze ziel durven te leven als kinderen en discipelen van God.

We zijn voorbestemd

Ik besef heel goed dat we vandaag de dag leven in een maatschappij waarin we vooral vinden dat we niets moeten. We steigeren bij het minste of geringste, we laten ons niets meer zeggen en moeten niets meer hebben van autoriteit. Toch is het in de kerk weldegelijk anders. Wij kiezen ervoor om ons onder een autoriteit te stellen, wij kiezen er voor om onder Koning Jezus te horen. En ik startte deze overdenking al met de opmerking dat onze keuze altijd ‘slechts’ het antwoord is op Gods aanbod. En zo lezen we ook in Handelingen 13:47 het voorbeeld dat de Heer iets opdraagt aan twee van Zijn leerlingen, Hij zegt: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, om redding te brengen tot aan de uiteinden van de aarde.”.

Deze tekst gaat heel specifiek over de roeping die Paulus en Barnabas mochten ontvangen van de Heer. En zo gaat God ook Zijn weg met ieder van ons en de gemeente. Hij heeft voorbestemd, Hij heeft geroepen, Hij zendt en Hij gaat met je mee. Dus hou die lijn vast waarin we dit jaar bezig zijn: Verdiep je in Gods Woord, maak daarmee ook gewoon een weloverwogen keuze. Weet dat je met God in verbinding mag staan als een geliefde zoon/dochter. En ga! Wees een discipel van Jezus Christus. Leer van Zijn voorbeeld en ga ontdekken wat de Heilige Geest in jou en door jou heen wil doen. God heeft jou op het oog, Hij ziet jou en plaatst jou hier en nu in deze wereld met een reden!

Sta jij nog aan?